آدرس جدید سایت وام ضروری1بهvam.isfedu.irتغییریافت.زمان درخواست وام ضروری 16هر ماه از ساعت 11 شروع می شود

جهت ثبت نام وام به سایتvam.isfedu.irمراجعه نمایید.