اللهم صل علی فاطمه وابیها وبعلها وبنیها(خدایا درود بفرست بر حضرت فاطمه وبرپدر او وبرشوهر حضرت فاطمه وبرفرزندان او).


زمان درخواست وام ضروری 14هر ماه از ساعت 14 شروع می شود

و تا اتمام ظرفیت و موجودی صندوق ادامه دارد.ضمنا"جهت حسابرسی پایان سال،صندوق،درفروردین ماه پذیرش درخواست وام ندارد.

 واریزوام    ( بیستم تا سی ام   )ماه بعد

اولویت تائید و پرداخت وام ضروری با متقاضیانی است که زمان بیشتری ازتسویه وام قبلی آنها گذشته باشد .

 

    در قسمت کاربری ، شماره ی پرسنلی و در قسمت رمز عبور ، شماره حساب (شاغلین شماره ی سیبا    و   بازنشستگان  شماره ی سپهر) خود را بدون صفر ابتدا وارد نمایید.